sarayköz back button

Soups

100.

Lentil Soup

6,50 €

foto von Linsensuppe - sarayköz

101.

Tripe soup

7,50 €

foto von Pansensuppe - sarayköz

102.

Lamb's head soup

7,50 €

foto von Lammkopfsuppe - sarayköz

103.

bean soup

7,50 €

foto von Bohnensuppe - sarayköz

104.

Bean soup with rice

9,50 €

foto von Bohnensuppe mit Reis - sarayköz